De computer bij de centrale examens

Bijgestelde plannen

In oktober 2008 verscheen de brochure 'De computer bij de centrale examens 2009-2013, Duidelijk Digitaal'. In deze brochure staan de plannen van de CEVO (nu College voor Examens, CvE*) met het gebruik van de computer bij de centrale examens. Deze plannen waren gebaseerd op de gegevens die toen beschikbaar waren.

Inmiddels is opnieuw veel ervaring opgedaan met computers bij de centrale examens. Nog steeds bestaat er veel draagvlak bij de scholen voor computerexamens. Vooral voor die examens waarbij de digitale vorm een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van de papieren versie. We moeten echter ook constateren dat de kosten voor de computerexamens hoger uitvallen dan verwacht.

Aan de hand van de recente ervaringen heeft het CvE zijn plannen moeten bijstellen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat dit betekent voor de computerexamens in de komende vijf jaren.

Het artikel ‘Computerexamens: de planning van 2010 - 2014‘ laat zien op welke wijze de plannen voor de langere termijn zijn bijgesteld.

Het artikel ‘Computerexamens in 2010’ geeft een overzicht van het aanbod in 2010 en een korte terugblik op 2009.

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle vo-scholen en gericht aan schoolleiders, examensecretarissen, sectiehoofden, systeembeheerders en docenten. Wilt u andere personen binnen uw school die bij de centrale examens betrokken zijn op de hoogte stellen van deze informatie?

Nynke de Boer
Manager computerexamens
College voor Examens

* Op 1 oktober 2009 zijn de CEVO, de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie NT2 opgegaan in het College voor Examens (CvE).

Inhoud

Computerexamens: de planning van 2010 - 2014

Computerexamens in 2010

De plannen voor 2010 per schooltype/vak
Vmbo BB
Vmbo KB
Vmbo GL/TL
Havo en vwo

Bijeenkomsten computerexamens

Bijlage 1 Overzicht computerexamens 2010 - 2014

Bijlage 2 Overzicht van de aantallen afgenomen computerexamens in 2009

Gebruikte termen

Inhoud

Computerexamens: de planning van 2010 – 2014

In het plan voor de computerexamens, dat de CEVO (nu CvE) in oktober 2008 presenteerde, wordt een aantal vakken op termijn omgezet van een papieren naar een CBT-examen. Deze vakken waren met zorg gekozen. Ze voldeden aan de verwachting dat het CBT-examen meerwaarde zou hebben boven het papieren examen en dat die meerwaarde technisch en financieel haalbaar zou zijn.

Voorjaar 2009 werd duidelijk dat de kosten voor de productie van computerexamens veel hoger uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Een belangrijke reden is dat de papieren examens naast de CBT-examens moeten blijven bestaan, zolang de examensoftware nog niet vlekkeloos werkt op alle platforms. Een andere kostenverhogende factor is de toevoeging van meerwaarde, bijvoorbeeld door een hoge kwaliteit beeldmateriaal te produceren. Daarnaast blijkt het waarborgen van geheimhouding extra inspanning te vergen.

De overschrijding liep op tot bijna één miljoen euro. Dit is onacceptabel veel, zeker gezien het huidige financiële klimaat. We hadden geen andere keuze dan het plan aan te passen. Dit was pijnlijk, gezien het enthousiasme van veel scholen voor de projecten.

Het aangepaste meerjarenplan voor 2010 – 2014 biedt een evenwichtig pakket van CBT-examens. Breed gedragen projecten blijven behouden. Verder is gekozen voor een goede verdeling over de schooltypen en de vakken (exact, maatschappij, talen). Daarnaast is voorrang gegeven aan vakken waarbij geen andere grote vernieuwingen spelen (zoals verandering van het examenprogramma).

Het aangepaste meerjarenplan

De projecten die doorgaan

Vmbo BB/KB
De projecten om de centrale examens voor alle algemene vakken digitaal en flexibel aan te bieden gaan door. De CBT-examens voor Duits KB en Frans KB worden te zijner tijd hierin opgenomen.

De ICT-toepassingen in de praktijkopdrachten en de minitoetsen binnen het cspe blijven in de huidige vorm bestaan.

Vmbo GL/TL
- Kunstvakken:
De ombouw van de AutoPlay-examens muziek, dans en drama tot CBT-examen gaat verder. Het streven is in 2012 deze examens alleen nog maar in CBT-vorm aan te bieden.

- Biologie en nask 1:
De CBT-examens voor biologie en nask 1 vmbo GL/TL staan gepland. Als de meerwaarde wordt gezien door het veld en de experimenten en pilots van de komende jaren goed verlopen, wordt het papieren examen op termijn vervangen door een CBT-examen. De huidige compex-examens lopen door totdat de CBT-examens op grotere schaal beschikbaar zijn.

Havo en vwo
- Kunst (beeldend/dans/drama/muziek/algemeen) havo en vwo:
De ombouw van de AuthorWare-examens voor kunst naar CBT-vorm gaat verder. Het streven is deze examens in 2012 alleen nog als CBT-examen aan te bieden.

- Duits, Frans en Spaans havo:
Het project Duits havo gaat door. Verder onderzoek vindt plaats naar het lezen van lange teksten op het beeldscherm. Gekeken wordt of de zorgen van docenten en leerlingen hierover kunnen worden ondervangen. De ervaringen kunnen ook worden gebruikt bij andere projecten waarin lange teksten voorkomen. Dit onderzoek vergt meer tijd dan verwacht. Het project Frans havo start daarom in 2013, Spaans havo start niet eerder dan 2015.

- Aardrijkskunde havo en vwo:
De CBT-examens voor aardrijkskunde havo staan gepland. De keuze viel op dit vak, omdat hier de programmawijziging achter de rug is. Als de meerwaarde door het veld wordt gezien en de experimenten en pilots van de komende jaren goed verlopen, wordt het papieren examen op termijn vervangen door een CBT-examen.

De projecten die vervallen

De examens van de exacte vakken worden binnen vmbo GL/TL en niet binnen havo en vwo verder ontwikkeld tot CBT-examens. Bij de maatschappijvakken is gekozen om aardrijkskunde op havo en vwo en niet binnen vmbo GL/TL verder te ontwikkelen tot CBT-examen. De talen worden verder ontwikkeld binnen havo en vwo. Zodoende vervallen onderstaande projecten.

Vmbo GL/TL
- Economie:
Dit examen wordt niet omgezet in CBT-vorm. Binnen vmbo GL/TL is gekozen voor biologie en nask 1. Dit betekent dat ook het compex-examen voor economie vmbo GL/TL per 2011 wordt stopgezet. In 2010 wordt het compex-examen economie voor het laatst aangeboden.

- Frans en Duits:
De examens voor Frans en Duits vmbo GL/TL worden niet omgezet in CBT-vorm. De ervaringen opgedaan met deze vakken op havo-niveau kunnen in de toekomst hier worden gebruikt.

Havo en vwo
- Biologie, natuurkunde, economie en wiskunde havo en vwo:
De ontwikkelingen voor deze vakken zijn stopgezet. De CBT-examens voor deze vakken hebben zeker meerwaarde. De keuze was daarom niet makkelijk. Wat meespeelde is dat voor deze vakken een programmawijziging gaande is. Een combinatie van twee (grote) wijzigingen kan lastig te organiseren zijn. Ook de compex-examens voor deze vakken worden stopgezet: wiskunde vwo en economie havo al in 2009, biologie en natuurkunde havo en vwo in 2011.

Een overzicht van de computerexamens 2010 – 2014 staat in bijlage 1.

COMPUTEREXAMENS
									de planning van 2010 - 2014
foto 2
foto 3

Computerexamens in 2010

U vindt hier een overzicht van de computerexamens in 2010 met een korte terugblik op 2009.

In 2009 zijn in de examentijd meer dan 200.000 centrale examens op of met behulp van de computer afgenomen. Veruit de meeste in vmbo BB en KB: bij de praktijkopdrachten en de minitoetsen van de cspe-examens en bij de CBT-examens voor de algemene vakken. In 2009 zijn rond de 16.000 compex-examens afgenomen en ongeveer 8000 kunstexamens ‘oude stijl’ in de programma’s AuthorWare of AutoPlay op vmbo GL/TL, havo en vwo. Ook deden op het havo ongeveer 800 leerlingen een CBT-examen kunst (beeldend/dans/drama/muziek/algemeen). Een overzicht van de aantallen afgenomen computerexamens staat in bijlage 2.

Software

De computerexamens zijn in 2009 zonder grote problemen verlopen. Er waren wel storingen, die vaak door de school zelf zijn opgevangen, zodat de leerlingen hun examen konden afronden. Het streven is om het aantal storingen in 2010 verder terug te brengen. De meeste storingen in ExamenTester (gebruikt voor de CBT-examens) en MiniTester (gebruikt voor de minitoetsen) konden door Cito worden opgelost in een nieuwe versie. Deze aangepaste software is tijdens en na de zomer van 2009 opnieuw grondig getest (intern en op enkele scholen). De scholen voor vmbo BB krijgen ExamenTester eerder toegestuurd dan vorig jaar, zodat ze meer tijd hebben voor de installatie en het testen van de software.

Procedures

De procedures rond het verkrijgen van toestemming voor het afnemen van CBT-examens waren in 2009 niet voldoende duidelijk. Voor 2010 is daarom opnieuw goed gekeken naar deze procedures, zodat de voorbereiding op de examens soepeler kan verlopen.

Draagvlak

Afgelopen jaar is ook gepeild of onder docenten draagvlak bestaat voor een CBT-examen biologie vmbo GL/TL en Duits havo. Voor deze vakken is een experiment gehouden buiten de examentijd. Tijdens informatiebijeenkomsten kregen de docenten een voorbeeldexamen te zien en werd uitgelegd wat een computerexamen betekent voor de betrokkenen. Gezien de ervaringen in de examenperiode 2009 en de resultaten van de peilingen, is er alle reden om verder te gaan met het afnemen van deze examens op de computer in 2010.

COMPUTEREXAMENS 2010
foto 2

De plannen voor 2010 per schooltype/vak

Vmbo BB
- Algemene vakken:
Bij deze vakken verandert weinig ten opzichte van 2009. Uit de evaluatie blijkt dat 71% van de scholen het komend examenjaar met vertrouwen tegemoet ziet. 2010 is weer een overgangsjaar waarin scholen nog steeds mogen kiezen tussen CBT-examens of papieren examens. De CBT-examens worden nog niet als standaard ingevoerd. De reden hiervoor is dat in 2009 de techniek en organisatie (procedures) nog niet optimaal waren. Tijdens de examenperiode 2009 bleek ook dat het noodzakelijk is de geheimhouding beter te waarborgen. De voorlichtingsbrochure over de digitale examens in het vmbo BB bevat daarvoor richtlijnen.

Vanaf het examenjaar 2010 geldt voor alle kandidaten vmbo BB de herkansingsregeling uit het Examenbesluit: alle vmbo BB-kandidaten (voor zowel de papieren als de digitale examens) hebben recht op één herkansing van het centrale examen van één algemeen vak. Daarnaast mogen zij het cspe voor het beroepsgerichte vak herkansen. Er wordt dus géén uitzondering meer gemaakt voor de digitale examens in het vmbo BB.

Vmbo KB
- Algemene vakken:
In 2010 vindt een pilot plaats waarbij de algemene vakken in het vmbo KB als CBT-examen worden aangeboden. Hieraan nemen ongeveer zestig scholen deel. Deze pilot wordt alleen gehouden in het eerste tijdvak. De pilot-scholen zijn, net als de overige scholen, voor de herkansing aangewezen op het reguliere tweede tijdvak.

Vmbo GL/TL
- Muziek, dans, drama:
De pilots in 2009 zijn goed verlopen. 2010 is daarom een overgangsjaar voor dans en drama: scholen hebben de keuze tussen de nieuwe CBT-examens en de oude papieren examens die in AutoPlay het beeldmateriaal laten zien. Bij muziek kunnen maximaal 25 scholen in 2010 kiezen voor het CBT-examen. Dit om de toename van het aantal digitale tweede correcties in ExamenTester te beperken.

- Biologie:
Een grote meerderheid van de docenten (80%) gaf tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst aan het CBT-examen voor biologie GL/TL te verkiezen boven papier. Ook het experiment op een klein aantal scholen is geslaagd. Dit project gaat daarom in 2010 verder in de vorm van een examentest (kleine pilot) op tien tot vijftien scholen. De bevindingen publiceren we volgend schooljaar in deze nieuwsbrief. Voorbeeldvragen uit een CBT-examen biologie GL/TL kunt u hier bekijken. In 2010 kunnen scholen die niet aan de examentest deelnemen kiezen voor een papieren of compex-examen.

- Nask 1:
Voor dit vak vindt een experiment plaats met een CBT-examen op drie tot vijf scholen buiten de examentijd. Tijdens een informatiebijeenkomst najaar 2009 wordt gepolst of docenten een CBT-examen voor nask 1 vmbo GL/TL waardevoller vinden dan een papieren examen. In 2010 kunnen scholen kiezen voor een papieren of compex-examen voor dit vak.

- Economie:
In 2010 kunnen scholen voor het laatst een compex-examen voor economie op vmbo GL/ TL afnemen. Vanaf 2011 bestaat alleen nog een papieren examen.

Havo en vwo
- Kunst:
Ongeveer veertig scholen doen dit jaar mee aan een pilot met het CBT-examen in ExamenTester voor kunst. De overige scholen nemen het papieren examen af, met beeldmateriaal op de computer (in AuthorWare). In tegenstelling tot eerdere plannen kan niet iedere school in 2010 kiezen voor het CBT-examen. Dit om de toename van het aantal digitale tweede correcties in ExamenTester te beperken.

- Muziek:
Ongeveer veertig scholen doen dit jaar mee met een pilot met het CBT-examen voor muziek. De overige scholen nemen het papieren examen af, waarbij de geluidsfragmenten in de klas worden gespeeld.

- Duits:
Het project Duits op havo gaat in 2010 verder met een examentest, een kleine pilot op vijf tot tien scholen in examentijd. Het experiment op vijf scholen in 2009 verliep succesvol. Tijdens de informatiebijeenkomst bleek het enthousiasme van docenten voor de CBT-examens beperkt: de docenten maken zich veel zorgen over het omgaan met lange teksten. Daarom wordt hier tijdens de examentest extra op gelet. Voorbeeldvragen uit een CBT-examen Duits havo kunt u hier bekijken.

- Aardrijkskunde:
Voor aardrijkskunde op havo vindt een experiment plaats met een CBT-examen op drie tot vijf scholen buiten de examentijd. Tijdens een informatiebijeenkomst najaar 2009 wordt gepolst of docenten een CBT-examen waardevoller vinden dan een papieren examen.

- Biologie, natuurkunde:
In 2010 kunnen de scholen voor het laatst een compex-examen afnemen voor biologie en natuurkunde voor havo en vwo. Vanaf 2011 bestaat alleen nog een papieren examen.

DE PLANNEN VOOR 2010 per schooltype/vak
foto 5
foto 6

Bijeenkomsten computerexamens

Ook dit jaar staan weer verschillende bijeenkomsten op het programma, om te informeren, te polsen en te evalueren.

Overzicht van de bijeenkomsten 2009/2010
tabel

De scholen (in ieder geval de examensecretaris) ontvangen een uitnodiging voor alle bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via compex.cito.nl

BIJEENKOMSTEN
										computerexamens
foto 5

Bijlage 1 Overzicht computerexamens 2010 - 2014

Bijlage 1

 

tabel2

Toelichting

Experiment
In dit jaar wordt gekeken of het CBT-examen voldoende meerwaarde heeft ten opzichte van papier. Dit gebeurt via een informatiebijeenkomst voor docenten, waar deze hun mening kunnen geven over het CBT-examen. Er komt ook een voorbeeldexamen op de website en een klein aantal scholen experimenteert met leerlingen buiten de examentijd om.

Examentest
Dit is een kleine pilot met vijf tot acht scholen in examentijd.

Pilot
In deze fase neemt een groter aantal scholen het CBT-examen af in examentijd.

Overgang
In deze fase hebben alle scholen de keuze tussen het CBT-examen en het ‘oude stijl’- examen, zoals papier, AuthorWare (kunst) of AutoPlay (muziek, dans, drama GL/TL).

Standaard
Het CBT-examen is het standaardexamen. Een school kan alleen nog in uitzonderingssituaties terugvallen op de ‘oude’ vorm.

Bijlage 2 Overzicht van de aantallen afgenomen
computerexamens in 2009

tabel 3

* de minitoetsen en praktijkopdrachten in het cspe zijn geen volledige examens, maar onderdelen van een cspe-examen.

Bijlage 2
foto 5

Gebruikte termen

AuthorWare: programma gebruikt voor examens kunst op havo en vwo. De examens zijn op papier. De kandidaat gebruikt de computer om vragen te lezen, beeldmateriaal te bekijken of een simulatie uit te voeren.

AutoPlay: programma gebruikt voor examens muziek, dans en drama op vmbo GL/TL. De examens zijn op papier. De kandidaat gebruikt de computer om vragen te lezen, beeldmateriaal te bekijken of een simulatie uit te voeren.

CBT(computer based testing)-examen: Bij een CBT-examen verschijnen alle vragen op het beeldscherm. De kandidaat beantwoordt alle vragen op de computer. Ook de correctie vindt op de computer plaats. Gesloten vragen worden automatisch gecorrigeerd, open vragen door een docent. Een computerexamen dat met ExamenTester wordt afgenomen is een voorbeeld van een CBT-examen. Dit geldt ook voor de minitoets afgenomen in MiniTester.

Compex-examen: papieren examen op vmbo GL/TL, havo en vwo waarbij de computer bij een aantal vragen als hulpmiddel moet worden gebruikt om die vragen te kunnen beantwoorden. Scholen kunnen op dit moment voor een beperkt aantal vakken kiezen voor een compex-examen of een volledig papieren examen.

Computerexamen of digitaal examen: algemene term waarmee alle centrale examens worden aangeduid waarbij de computer een rol speelt. Hieronder vallen de compex, de CBT- en de huidige kunstexamens.

Cspe: centraal schriftelijk én praktisch examen, waarin theorie en praktijk van een beroepsgericht vak geïntegreerd getoetst wordt.

ExamenTester (voorheen CitoTester): de examensoftware die op dit moment in gebruik is voor de CBT-examens.

Externe ICT-toepassing: computerprogramma dat tijdens het examen wordt gebruikt, zoals een spreadsheet of een tekstverwerker. Dit is het geval bij de huidige compex-examens en bij de computeropdrachten van de cspe’s voor de beroepsgerichte vakken.

MiniTester: de examensoftware die op dit moment in gebruik is voor de minitoetsen.

Minitoets: onderdeel van een cspe waarin theorie wordt getoetst.

Simulatie: toepassing in het computerexamen die wordt gebruikt om iets uit te beelden (bijvoorbeeld een kloppend hart) of om de leerling een handeling te laten uitvoeren (bijvoorbeeld een formule invullen).

terug naar boven